Regulamin Yati

Postanowienia ogólne

§1
 1. Właścicielem serwisu yati.pl (zwanym dalej „Portalem”) jest Śląskie Centrum Archiwizacji i Inicjatyw Gospodarczych Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000209573, NIP 6443181699, kapitał zakładowy 254 000 PLN.
 2. Serwis korzysta z usług: Przelewy24
 3. Niniejszy regulamin określa warunki zamieszczania, modyfikowania i opłacania ogłoszeń w Serwisie.
§2

Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Portalu. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Portalu. Logowanie do Portalu i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

§3
 1. Rejestracja w celu korzystania z usług Portalu jest możliwa jedynie po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego, które zostały oznaczone w sposób wskazujący na konieczność ich wypełnienia.
 2. W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.
 3. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny, jednak prośba pisemna o wyjaśnienie będzie rozpatrzona pozytywnie.
§4

Zasady zamieszczania ogłoszeń i dokonywania płatności przelewem lub kartą kredytową:

 1. Aby dokonać płatności za promowanie ogłoszenia i pokrewne, potrzebne jest zasilenie swojego konta w naszą wirtualną walutę YATICOINS poprzez płatność przelewem przez serwis Przelewy24
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności przelewem należy zgłaszać za pomocą formularza udostępnionego przez Przelewy24
 3. Portal nie bierze odpowiedzialności za złe funkcjonowanie usług świadczonych przez firmę Przelewy24
 4. Właściciel portalu na życzenie użytkownika może wystawić fakturę VAT.

Ponadto:

 1. Dodatkowo w Ogłoszeniu można zamieścić zdjęcia w ograniczonej ilości i wielkości.
 2. Edycja ogłoszeń i możliwość ich usuwania jest dostępna tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników Portalu.
 3. Czas emisji ogłoszenia wynosi 30 dni.
 4. Wszelkie reklamacje można kierować na adres mailowy: reklamacje@yati.pl
§5
 1. Ogłoszenia w Portalu mogą być umieszczane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 2. Zakazuje się umieszczania w serwisie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem, zdjęć pornograficznych, erotycznych i zawierających nagość. Ponadto zakazuje się umieszczania treści i zdjęć reklamujących konkurencyjne portale internetowe.
 3. Ogłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków wymienionych w § 5 pkt. 1-3 będą bezwzględnie usuwane, a ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot kosztów umieszczenia takiego ogłoszenia.
§6
 1. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników.
 2. Właściciel Serwisu nie udziela gwarancji dotyczących jego poprawnego działania.
 3. Właściciel Portalu nie odpowiada za brak możliwości dostępu do stron Portalu w razie usterek, awarii lub przerw w działaniu.
 4. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania w przypadku podejrzenia, że złożone przez Użytkownika ogłoszenie posłuży do celu przestępczego lub w każdym innym przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.
 5. W razie stwierdzenia złamania regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa, a także uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich Właściciel Portalu może zablokować ogłoszenie lub konto Użytkownika, a także je usunąć.
 6. W wypadku opisanym w §6 pkt. 5, Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zablokowania lub usunięcia kont Użytkowników.
 7. Właściciel Portalu nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób interpretacji i wykorzystania treści ogłoszeń.
§7
 1. Portal przechowuje wszystkie dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji do czasu usunięcia konta przez użytkownika. Informacje te mogą być wykorzystane w przypadku naruszenia regulaminu Portalu lub prawa polskiego.
 2. Administratorem danych Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem polskiego Serwisu jest: Śląskie Centrum Archiwizacji i Inicjatyw Gospodarczych Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Orla 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000209573, NIP 6443181699, kapitał zakładowy 254 000 PLN.
 3. Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z RODO.
§8

Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia, a Właściciel Portalu zobowiązuje się do jej niezwłocznego rozpatrzenia.

§9
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie dane, informacje znajdujące się na stronach Serwisu są własnością Właściciela Serwisu. Ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.
 3. Użytkownik oświadcza że przed dodaniem ogłoszenia do Serwisu przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu.

Funkcjonowanie Portalu YATI.pl

§1
 1. Portal YATI.pl służy do ogłaszania przez Użytkownika chęci sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, zaoferowania pracy, skorzystania z usług lub ich oferowania itd.
 2. Właściciel Portalu YATI.pl - Śląskie Centrum Archiwizacji i Inicjatyw Gospodarczych Sp. z o.o. może pomóc w sprzedaży oferowanych towarów lub usług po przez podpisanie umowy pośrednictwa sprzedaży za cenę zgodną z cennikiem.
 3. Właściciel Portalu YATI.pl oferuje pomoc w finansowaniu ruchomości – nieruchomości - firm itd. oferowanych w portalu.
 4. Do promowania ogłoszeń służą YATICOINS'Y zgodnie z obowiązującym cennikiem.
§2
 1. Dostępne kategorie – Nieruchomości, Samochody, Maszyny i urządzenia, Sprzedam firmę, Praca oraz Usługi.
 2. Yati.pl udostępnia powierzchnie reklamową w postaci bannerów przewijanych na głównej stronie - w innych częściach Portalu właściciel reklam nie przewiduje.
§3

Dodatkowe funkcje płatne wyłącznie własną walutą YATICOINS to:

 • promowanie ogłoszenia
 • pomoc w sprzedaży
 • zapłata za powierzchnie reklamową
 • bezinteresowne wsparcie finansowe YATI.pl

Wszystkie pytania związane z płatnościami, funkcjonowaniem Portalu prosimy kierować przez facebook lub drogą mailową pomoc@yati.pl

Mogą Cię zainteresować